Οργανώστε firebase λειτουργεί σε πολλαπλά αρχεία | Ανάπτυξη σφάλματος

ψήφοι
0

Έτσι, με βάση αυτό το μέσο μετά προσπάθησα να χωρίσει firebase λειτουργίες μου σε διαφορετικά αρχεία. Index.js μου μοιάζει με αυτό:

const functions = require('firebase-functions');
const admin = require('firebase-admin');
const glob = require(glob);
const camelCase = require(camelcase);
const files = glob.sync('./**/*.f.js', { cwd: __dirname, ignore: './node_modules/**'});

admin.initializeApp(functions.config().firebase);

for(let f=0,fl=files.length; f<fl; f++){
  const file = files[f];
  const functionName = camelCase(file.slice(0, -5).split('/').join('_')); // Strip off '.f.js'
  if (!process.env.FUNCTION_NAME || process.env.FUNCTION_NAME === functionName) {
exports[functionName] = require(file);
  }
}

Μου test.f.js αρχείο, όπου βρίσκεται η λειτουργία μου, είναι σε ορισμένες υποφακέλους και μοιάζει με αυτό:

const functions = require('firebase-functions');
exports.addNew = functions.https.onRequest((request, response) => {
...
})

Οι υποφάκελοι μου που ονομάζεται «dev» και «Χρήστης», το αρχείο ονομάζεται «Test» και η λειτουργία μου «AddNew»

Όταν προσπαθώ να αναπτύξετε παίρνω το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

⚠ functions[devUserTest-addNew(us-central1)]: Deployment error. Function load error: Node.js module defined by file index.js is expected to export function named devUserTest.addNew

Ελπίζω ότι κάποιος μπορεί να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα.

Δεξαμενές!

Δημοσιεύθηκε 20/10/2018 στις 12:48
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more