Τελευταίες ερωτήσεις

ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
21
Γιατί jacoco.exec αρχείο δημιουργείται στο φάκελο app;
Όταν τρέχω κάλυψη δοκιμή μου χρησιμοποιώντας την παρακάτω εντολή

./gradlew app:jacocoTestProductionDebugUnitTestReport


Παρατηρώ η jacoco.execδημιουργείται κατά τη γνώμη μου appφάκελο (δηλαδή app/jacoco.exec). Πώς θα μπορούσα να αποφύγει ότι για να δημιουργηθεί εκεί (π.χ. δεν με πειράζει κίνηση προς άλλα μέρη π.χ. app/buildφάκελο);

Σημείωση: Ήμουν χρησιμοποιώντας

classpath 'com.dicedmelon.gradle:jacoco-android:0.1.2'


Αλλά μόλις πρόσφατα αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση του jacoco όπως παρακάτω. ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:13
χρήστη Elye
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
989
Swift Έκδοση NativeScript
Χρησιμοποιώντας NativeScript πώς μπορώ να εκτελέσω ένα έργο υπό το iOS; Παίρνω αυτά τα μηνύματα όταν τρέχωtns run iOS --bundle

Webpack compilation complete. Watching for file changes.
Webpack build done!
Copying template files...
Platform ios successfully added. v4.2.0
Executing before-shouldPrepare hook from /Users/Zian/Documents/Projects/NativeScript/Hybrid/hooks/before-shouldPrepare/nativescript-dev-webpack.js
Preparing project...
Executing before-prepareJSApp hook from /Users/Zian/Documents/Projects/Na ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:13
χρήστη Fauziyyan Thafhan Rahman
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
123
Haskell DerivingVia σε πολλαπλά μαθήματα τύπου param με DEPS διασκέδαση
Προσπαθώ να χρησιμοποιήσετε DerivingViaγια να κόψει το στερεότυπο για παράδειγμα ορισμούς για ένα πολυ κατηγορίας τύπο παραμέτρου με λειτουργικές εξαρτήσεις.

Έχω αυτά τα είδη και τάξη:

{-# LANGUAGE FunctionalDependencies #-}
{-# LANGUAGE StandaloneDeriving #-}
{-# LANGUAGE FlexibleInstances #-}
{-# LANGUAGE MultiParamTypeClasses #-}
{-# LANGUAGE DerivingVia #-}

newtype Wrapper t = Wrapper t
newtype Wrapper2 t = Wrapper2 t

class MyEq a f | a -> f where
eq :: a -> a -> f Bool

-- Instance for ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:13
χρήστη Guillaum
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
31
Sqoop Εξαγωγή σε Aurora απέτυχε με mysqlimport τερματίστηκε με κωδικό σφάλματος 143
Προσπαθώ να εκτελέσετε εξαγωγή από S3 που έχει 130 GB αρχείο κειμένου σε RDS Aurora.

μέγεθος συμπλέγματος των EMR μου είναι 10 r3.4xlarge έχω δημιουργήσει πίνακα 130 στήλες με RDS και χρησιμοποιώντας την παρακάτω εντολή για να τα αρχεία εξαγωγής σε RDS

sqoop export \
--direct \
--connect jdbc:mysql://a205067-pcfp-rds-PPPP.ABCD.us-east-1.rds.amazonaws.com/tprdb \
--username tpruser \
--password Welcome12345 \
--table DnB_WB_UniverseMaster \
--export-dir s3://12345-pcfp-latest-new/output/processing/NextIt ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:12
χρήστη Shailendra
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
26
Swift 4 iCloud η Ίος εφαρμογή δεν βρείτε αρχεία MacOS
δοκιμή μου app (MacOS) μπορεί να αποθηκεύσει και να φορτώσετε τα αρχεία στο iCloud. Ο κώδικας ώστε να αποθηκεύσετε το αρχείο είναι κάπως έτσι:

let containerURL = FileManager.default.url(forUbiquityContainerIdentifier: nil)
let documentDirectoryURL = containerURL!.appendingPathComponent("Documents")
let documentURL = documentDirectoryURL.appendingPathComponent("test.txt")

do {
try inhalt.write(to: documentURL, atomically:true, encoding:String.Encoding.utf8)
print(documentURL)
}
catch {
print("e ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:12
χρήστη Andy
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
19
Πώς μπορώ να ανεβάσετε συγκεκριμένο αρχείο WhatsApp ήχου σε firebase στο Android στούντιο
Είμαι χρησιμοποιώντας το Android στούντιο και θέλω να οικοδομήσουμε μια εφαρμογή που μπορεί να επιλέξει το WhatsApp αρχείο ήχου (και να ακούσετε πριν), τότε θα ανεβάσετε το ακουστικό στο google firebase.

Έχω ήδη συνδεθεί με firebase μου και να επιλέξετε το αρχείο ήχου και να ανεβάσετε αυτόν, αλλά έχω 2 προβλήματα:


Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί επιλέξετε το επιλογέα ανοίγει (όπως θέλω), αλλά όχι στην τρέχουσα διαδρομή. Θέλω όταν ο επιλογέας θα ανοίξει στις WhatsApp διαδρομή ήχου (Whatsapp / Medua / Whatsapp ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:12
χρήστη G. Rajwan
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
25
Είναι όλες οι βιβλιοθήκες OS (δεδομένου linux distro) ABI συμβατό;
Βιβλιοθήκες καταρτίζονται χρησιμοποιώντας διαφορετική έκδοση compiler μπορεί να είναι δυαδική ασυμβίβαστες ( Μπορείτε να αναμίξετε C ++ καταρτίζονται με διαφορετικές εκδοχές του ίδιου compiler ).

Είναι βέβαιο ότι οι βιβλιοθήκες εγκατασταθεί από το λειτουργικό σύστημα (π.χ. χρησιμοποιώντας το apt-get) καταρτίζονται χρησιμοποιώντας την ίδια compiler (έτσι είναι δυαδικά συμβατές); ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:12
χρήστη user2449761
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
57
Μη υποστηριζόμενη τοπική ρύθμιση ρύθμιση μόνο σε Heroku
Απλά έχουν ωθήσει το έργο μου να Heroku και ξαφνικά παίρνω το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

/profile/list/48
unsupported locale setting
Error during template rendering
In template /app/Clientes/templates/Clientes/base.html, error at line 0


Το θέμα είναι ότι είμαι εκτελεί αυτό το έργο χωρίς προβλήματα πανελλαδικά και στο Heroku το σφάλμα εμφανίζεται σε μια προβολή λεπτομέρεια.

Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα βρίσκεται σε κάποια από τα αρχεία μου, αλλά αν ζητηθεί μπορώ να το δημοσιεύσετε εδώ. ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:12
χρήστη Matheus Sant'ana
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
95
R Markdown: Ορίστε Έναρξη της ημερομηνίας εβδομάδας στις παραμέτρους
Προσπαθώ να ρυθμίσετε την παράμετρο Markdown μου στην πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Προσπάθησα εκτελεί τον παρακάτω κώδικα, αλλά φαίνεται να είναι ένα λάθος με την ημερομηνία μετατροπής εκεί. Παρακάτω είναι ο κώδικας markdown.

---
title: "Sample Markdown"
author: "ABC"
date: "`r format(Sys.time(), '%d %B, %Y')`"
tables: yes
output: html_document
params:
dts:
label: "Start Date"
input: date
value: !r as.Date(round(as.IDate(as.character(Sys.Date()), "%m-%d-%Y"), "week")-1)
max: !r Sys.Date()
... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:12
χρήστη Priyank Puri
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
300
Μετεγκατάσταση Ρεπό από Gitlab στο Azure DevOps
Είμαι μεταναστεύουν αποθετήρια (.Net, γωνιακή) από GitLabσε Azure DevOps. Δεν μπορείτε να βρείτε πολλά έγγραφα σχετικά με τις επιπτώσεις της μετανάστευσης.

Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής:


Μήπως όλα τα απομακρυσμένα υποκαταστήματα παίρνει μεταναστεύσει; Με όλα τα commits και τα σχόλια;
Μήπως Azure DevOps υποστηρίζουν δομή τύπου αποθήκη υπο-φάκελο;


Τυχόν προφυλάξεις / βέλτιστες πρακτικές μπορεί να χρειαστεί να εξετάσει. ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:11
χρήστη Venky
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
57
Αντίστροφη-Μηχανικών του ATARI-ST-Πρόγραμμα
Έχω ένα παλιό Atari ST-πρόγραμμα γραμμένο στη δεκαετία του '90 στην Omikron Basic. Θα ήθελα να έχουμε ένα disassembler για τα Windows ή Linux που αποσυναρμολογεί τον κώδικα με μια γραφική έξοδο για τις κλήσεις και τα άλματα. Αυτό που θα εκτιμήσουν ακόμα περισσότερο θα ήταν ένα disassembler που εξάγει ένα ψευδο-C-κώδικα. ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:11
χρήστη Douglas Quaid
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
455
πτερυγισμός - Η μέθοδος '[]' κλήθηκε null (parse JSON)
πώς να κάνει μια «Μοντέλο» με μια δομή Json όπως αυτό;


- beforely, προσπάθησα ανάλυσης JSON με άλλη μορφή και λειτούργησε, και όταν προσπάθησα να κάνω τη δομή για JSON παραπάνω σαν αυτό:

class HomeTeam {
final int id, legacyId, name, countryId;
final bool nationalTeam;
final String logoPath;

HomeTeam({this.id, this.legacyId, this.name, this.countryId, this.nationalTeam, this.logoPath});

factory HomeTeam.fromJson(Map<String, dynamic> json){
return HomeTeam(
id: json[' ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:11
χρήστη Muhammad Imanudin
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
208
rxjs Ο ορατός: χειριστεί διαγραφείτε από όλα να εγγραφείτε
Έχω μια μέθοδο που επιστρέφουν παρατηρήσιμα

subFoo(id): Observable<number> {
return new Observable<number>(observer => {
setTimeout(() => {
observer.next(id);
}, 1000);
});
}


τώρα εγώ να εγγραφείτε τρεις φορές, και μετά από 5 δευτερόλεπτα διαγραφείτε όλα:

const sub1 = subFoo(1).subscribe(result => console.log(result));
const sub2 = subFoo(2).subscribe(result => console.log(result));
const sub3 = subFoo(3).subscribe(result => console.log(resu ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:11
χρήστη ar099968
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
23
Πώς να διαμορφώσει couchbase σχήμα για την αποθήκευση εφαρμογή συγκεκριμένων μεταδεδομένων;
Πώς να διαμορφώσει couchbase σχήμα για την αποθήκευση εφαρμογή συγκεκριμένων μεταδεδομένων;

Παρόμοια με 42matters

Είμαστε σχεδιάζει να κατασκευάσει την ακόλουθη δομή για την αναζήτηση των εγγράφων που βασίζονται στο bundleid και την αξία.

{
"doc-type": "App-Metadata", ----> (From App Store API)
"bundleid": "com.whatsapp",
"value": {

}
}{
"doc-type": "App-Looklike", ----> (From App Store API)
"bundleid": "com.whatsapp",
"value": {

}
}{
"doc-type": "Internal-Metadata", ----> ( ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:11
χρήστη SST
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
24
tinyurl api χρησιμοποιώντας μπούκλα επιστροφή κενό
Όταν προσπαθώ παρακάτω κώδικα, ιβ του επιστρέφουν με κενό. Οποιαδήποτε ιδέα τι θα μπορούσε να είναι ο λόγος;


<?php

function tiny_url($url){

$ch = curl_init();
$timeout = 5;
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,'http://tinyurl . com/api-create.php?url='.$url);
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE );
curl_setopt($ch,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,$timeout);
$data = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $data;
}


echo tiny_url("www.google.com");


?> ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:11
χρήστη Sushant
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
316
Στραβά διακριτικό API ανανέωσης δεν έχει εκδοθεί μετά την πρώτη άδεια
ίσως κάποιος θα μπορούσε να με βοηθήσει, είμαι προσπαθεί να πάρει το διακριτικό ανανέωσης εκδίδονται μετά την πρώτη έγκριση ενός αθλητή με την αίτησή μου, οι Oauth 2,0 έργα πρόστιμο σε ταχυδρόμο και μπορώ να πάρω το δείγμα ανανέωσης με αυτόν τον τρόπο, αλλά όχι σε persnoal php μου σενάριο ... πήρα μόνο αυτό το είδος της απάντησης JSON:

{
"token_type": "Bearer",
"access_token": "ACCESS_TOKEN",
"athlete": {
#{summary athlete representation}
}
}


Αλλά είμαι σε αναμονή για μια συμβολική ανανέωση ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:10
χρήστη Maxime
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
35
Πώς να αλλάξετε τα δεδομένα προσωρινά πριν περάσει την άποψή
Είμαι περνώντας μια σειρά για τη λεπίδα. Επίσης, κάνει αυτό για πολλά σελίδας. Αλλά σε μία σελίδα, εγώ πρέπει να επεξεργαστείτε κάποιες datas στη σειρά, όπως αυτό. Αυτό είναι εύγλωττη:

$meta = SeoOptimization::find($id)->first();


έχει title, descriptionκαιkeywords

Αυτό που θέλω να κάνω είναι, τίτλος αλλαγή και την περιγραφή πριν περάσει στην προβολή.

Μου αρέσει ότι:

$meta['title'] = $category->translate()->title;


Τώρα, όμως, λειτούργησε. Επίσης δοκιμάσει αυτό:

$meta->title = $category- ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:10
χρήστη Ali Özen
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
26
Προσάρτηση σε ένα κομμάτι με αρκετή χωρητικότητα με τη χρήση του δέκτη αξία
μπορεί κάποιος να με βοηθήσει να καταλάβω τι συμβαίνει εδώ;

package main

import (
"fmt"
)

func appendString(slice []string, newString string) {
slice = append(slice, newString)
}

func main() {
slice := make([]string, 0, 1)
appendString(slice, "a")
fmt.Println(slice)
}


Ξέρω για την κεφαλίδα φέτα και την ανάγκη να χρησιμοποιήσετε ένα δέκτη δείκτη. Αλλά εδώ, καθώς η βασική σειρά έχει αρκετή χωρητικότητα θα περίμενα να προσαρτήσει στη δουλειά ούτως ή άλλως (μόνο προσθέτοντας την νέα τι ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:10
χρήστη Doppelganger
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
25
αρχείο δέσμης - ψάχνουν τρόπο αν τα δύο φάκελο υπάρχουν στη συνέχεια να προχωρήσει άλλο παραλείψτε τη λειτουργία
Έχω ένα κάτω από το αρχείο παρτίδας, αν και οι δύο φάκελος1 και folder2 δύο υπάρχουν τότε θέλω να εκτελέσει άλλος δεν θέλουν να κάνουν τίποτα.

Εδώ ακόμα δεν υπάρχουν φάκελο μου, έχω πάρει echoτο μήνυμα Both folders exist. Τι κάνω λάθος εδώ;

@ECHO OFF

set folder1="C:\Temp1"
set folder2="C:\Temp2"

IF EXIST %folder1% IF EXIST %folder2% goto bothfound

:bothfound
echo Both folders exist.
goto end

:end
echo Done.
pause ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:10
χρήστη user584018
ψήφοι
-1
απαντήσεις
1
προβολές
14
regex ταιριάζουν όταν δεν κάθετος
Πώς θα regex μοιάζουν όταν έχω την είσοδο

foo.bar/level/1A
foo.bar/level/1A/test
foo.bar/level/1B
foo.bar/level/1A/blabl/sdffs
foo.bar/test


Ως εκ τούτου θέλω μόνο τις διευθύνσεις URL, όπου τα στοιχεία root στο φάκελο επίπεδο, ώστε

foo.bar/level/1A


και

foo.bar/level/1B


Έτσι, τίποτα στο φάκελο επίπεδο που nog ακολουθείται από μία κάθετο basicly Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για regex για να εξαγάγετε αυτά;

Thx (Ι πραγματικά πρέπει να βρούμε έναν καλό σκοπό την κατάρτιση regex πάντα χτύπημα σε αυτά ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:10
χρήστη byenary
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
197
Υπηρεσία κύρια προνόμια για τη δημιουργία καταχώρησης εφαρμογή
Είμαι χρησιμοποιώντας κύρια υπηρεσία ως στοιχείο σύνδεσης για γαλάζια cli. Ο ρόλος αυτής της κύριας παροχής είναι «ιδιοκτήτης».

Προσπαθώ να εκτελέσετε:

az ad app list


και

az ad app create --display-name "Test application 2"


και να πάρει το σφάλμα:


Άδεια Directory είναι απαραίτητη για τον τρέχοντα χρήστη για να καταχωρήσετε την αίτηση. Για τον τρόπο ρύθμισης, ανατρέξτε « https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/resource-group-create-service-principal-portal ». Αρχικό σφάλμα: ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:10
χρήστη Dzior
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
42
.htaccess ανακατευθύνει όλες τις σελίδες του site σε μία σελίδα m
Έχω wordpress ιστοσελίδα και έχω μια σελίδα html m. ιστοσελίδα για κινητά επισκέπτες. Θέλω να ανακατευθύνει όλες τις σελίδες wordpress Wen κινητό vistors του στο m. (Μία σελίδα html). μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον κώδικα, αλλά το έργο της μόνο για την αρχική σελίδα.

RewriteEngine on
RewriteBase /
# Check if this is the noredirect query string
RewriteCond %{QUERY_STRING} (^|&)m=0(&|$)
# Set a cookie, and skip the next rule
RewriteRule ^ - [CO=mredir:0:www.website.com]

# Check if this looks like ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:10
χρήστη Davie Locks
ψήφοι
-2
απαντήσεις
1
προβολές
114
Εφαρμογή Άνοιξη ενεργοποιητή άνοιξη MVC μου app χωρίς την προσθήκη εκκίνησης Άνοιξη
Αυτή τη στιγμή έχω ένα έργο κληρονομιά που χρησιμοποιεί την άνοιξη MVC. Τώρα υπάρχει ανάγκη να εφαρμόσει την άνοιξη του ενεργοποιητή εκκίνησης. Έτσι, οι ερωτήσεις μου είναι


Μπορώ να εφαρμόσουν Άνοιξη ενεργοποιητή άνοιξη MVC μου app χωρίς την προσθήκη εκκίνησης Άνοιξη
Μπορώ να έχω τόσο εκκίνησης την άνοιξη και την άνοιξη MVC σε μία μόνο εφαρμογή. Αν ναι τότε πώς.


Θα ήταν υπέροχο αν κάποιος μπορεί να περιγράψει βήμα προς βήμα την εφαρμογή του. Είμαι χρησιμοποιώντας το Eclipse, Gradle, Tomcat ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:10
χρήστη Divya Kamli
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
52
\ Φορές και \ Omega δεν λειτουργεί σε mathjax / katex στο τοπικό αρχείο html
Θέλω να δείξω μαθηματική εξίσωση με το Android app. Είμαι με τη χρήση mathjax γι 'αυτό. Σε εφαρμογή web μου mathjax λειτουργεί μια χαρά. όταν χρησιμοποιώ mathjax στο Android app (σε Android στούντιο) χρησιμοποιώντας το τοπικό αρχείο html (σε φάκελο ενεργητικού) κάποια σύμβολα δεν λειτουργεί όπως \ φορές, \ Omega κλπ

Εδώ είναι html αρχείο μου

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width"/>
<title></title>
<script type="text/x-mathja ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:09
χρήστη satyender
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
51
Κατασκευάστηκε pandas dataframe με ασυνεπή δεδομένα σε κάθε σειρά
Προσπαθώ να οικοδομήσουμε μια σειρά από dataframes από κάποια στοιχεία του οποίου το περιεχόμενο (από την άποψη των μεταβλητών, δεν τιμές) θα μπορούσε ενδεχομένως να αλλάξει σε κάθε σειρά μέσα στην ίδια dataframe.

Ο τρόπος που προσπαθώ να κάνω τώρα είναι να οικοδομήσουμε μια νέα dataframe 1-σειρά για κάθε νέα γραμμή και, στη συνέχεια, προσαρτήστε το στο υπάρχον dataframe με τη χρήση της appendμεθόδου. Αυτό φροντίζει για τη δημιουργία νέων στηλών και ορίστε την τιμή σε NaN για τις υπάρχουσες σειρές.

Προσπά ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:09
χρήστη Luca Amerio
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
172
Γιατί Laravel Σύνοδο επιστρέφει null;
Ζητώ ένα api τελικό σημείο Laravel http://localhost:8000/api/adduserαπό ένα συστατικό Vue Js. Το τελικό σημείο είναι υποθέτει να ορίσετε μια τιμή π.χ. ένα συμβολικό συνεδρία, η οποία θα φέρω αργότερα. Το τελικό σημείο ονομάζεται με επιτυχία, ωστόσο η περίοδος δεν έχει οριστεί. Ο κωδικός για το τελικό σημείο μου είναι

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Auth;

use App\User;
use Hash;
use Session;

class UserController extends Controller
{
public function adduser(R ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:09
χρήστη Caleb Oki
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
83
Προετοιμασία και χρησιμοποιώντας ένα αρχείο gradle.properties
Είμαι προσπαθεί να περάσει μια παράμετρο από Jenkins στο αρχείο gradle.properties που θα χρησιμοποιηθεί για PowerShell σενάριο. Ωστόσο, δεν μπορώ να πάρω οποιεσδήποτε παραμέτρους από Jenkins για να πάει στο αρχείο gradle.properties. Έχω δημιουργήσει ακόμα ένα αρχείο gradle.properties και συγκεκριμένα την παράμετρο και το σενάριο PowerShell δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει.

Εδώ είναι Powershell μου:

$ExeFile = $args[0]
write-host $ExeFile
cd 'C:\Program Files (x86)\Jenkins\workspace\AppInstall'
"starting in ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:09
χρήστη Stacker
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
20
Μήπως ουράνια σημεία του σώματος που αναφέρθηκαν από PyEphem αναφέρουν φαινομενικές ή πραγματικές θέσεις;
Έχω χρησιμοποιήσει PyEphem για μια-δυο πράγματα, και αναρωτιόμουν αν η θέση των ουράνιων σωμάτων αναφέρονται ως πραγματική ή φαινομενική θέσεις. Δηλαδή, κάνει τον παράγοντα τοποθεσίες στο χρόνο καθυστέρησης για πληροφορίες θα μας βρείτε;

Ευχαριστώ, ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:09
χρήστη Michael Morse
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
31
Βόλεϊ αίτημα onFinish () μέθοδος αφαιρεθεί;
Έχουμε μόλις ενημερώθηκε από volley ver 1.0.19 έως 1.1.1. Στις κατηγορίες που επεκτείνει την κλάση Αίτηση, ήμασταν επιτακτικούς τη μέθοδο onFinish ().

Από την ενημέρωση, μοιάζει αυτή η μέθοδος έχει φύγει.

Πώς μπορούμε να πιάσει αυτό ή ένα παρόμοιο επανάκλησης τώρα; ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:09
χρήστη Psest328
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
81
Ενότητα / C # - Αλλαγή του μεγέθους της βούρτσας για τη ζωγραφική εδάφους
Είμαι κωδικοποίησης ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εδάφους χρόνου εκτέλεσης για την ενότητα και κόλλησε. Κατά την πρώτη Ήθελα απλά να ζωγραφίσει με textrue του εδάφους. Βρήκα αυτόν τον κώδικα και αυτό λειτούργησε καλά:

Σενάριο: TerrainPainter

void Paint(Vector3 point)
{
mapX = (int)(((point.x - terrainPosition.x) / terrainData.size.x) * heightmapWidth);
mapY = (int)(((point.z - terrainPosition.z) / terrainData.size.z) * heigtmapHeight);

splatmapData[mapY, mapX, 0] = element[0, 0, 0] = 0;
spla ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:09
χρήστη Perazim
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
34
κουτί μπαλόνι Amcharts δείχνει την αξία του χρόνου, όπως «24:05» αντί για «00:05»
Είμαι με τη χρήση Amcharts για τη δημιουργία γραφήματος. Το διάγραμμα γίνεται όλο και καθίσταται αλλά για αιωρείται το ποντίκι, το πλαίσιο μπαλόνι εμφανίζει την τιμή στιγμή που «24:05» αντί για «00:05»

Έχω τα δεδομένα σε αυτή τη μορφή:

var chartData = [{
"batchName":"abc",
"expectedEndTime": "00:05",
"actualEndTime": "00:05",
},
{
"batchName":"cde",
"expectedEndTime": "01:01",
"actualEndTime": "02:02"
},
{
"batchName":"def",
" ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:09
χρήστη NawazSE
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
21
Δημιουργώντας ένα έργο asana με την asana api δίνει άκυρο σφάλμα αναγνωριστικό
Το ωφέλιμο φορτίο μου μοιάζει με αυτό.

var data={
"workspace":"1234",
"name": task_name ,
"notes":striped_msg ,
"memberships":[
{
"project":678,
"section":111
},
{
"project":1230
}
],
"custom_fields":{
"303093523672299" ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:08
χρήστη Rohit Kumar
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
32
Ουρές και την αποστολή καιρό προσομοιώσεις
Είμαι ανάπτυξη μιας μονάδας Python για να διαχειριστεί την εκτέλεση των διαδικασιών προσομοίωσης μακράς γραμμής βάσης. Αν και είχα κάποιες επιτυχίες μέχρι σήμερα, θα ήθελα να το βελτιώσουμε, ώστε να καταστεί πιο εύχρηστο για την προβλεπόμενη, er, του χρήστες .

Κωδικό μου μέχρι σήμερα χρήσεις sys, time, subprocessκαι το πακέτο watchdog? παρακολουθεί ένα φάκελο για νέα αρχεία τρέχει, τοποθετεί αυτά σε μια ουρά FIFO και να εκτελεί ταυτόχρονα μέχρι ένα προκαθορισμένο όριο. Αυτό λειτουργεί, αλλά είναι λίγο clun ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:08
χρήστη Phophos
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
122
Προαιρετικές παράμετροι Path στην AWS APIGateway
Είμαι άρχισε να εργάζεται για APIGateway για το γράψιμο API υπόλοιπο χρήση SAM πρότυπο.

Έχω ένα τελικό σημείο ως «example.com», εδώ πρέπει να έχουν διαδρομή param ως προαιρετική παράμετρο? ex: www.example.com/user/{optional_Parameter}/

Όταν προσπάθησα να χτυπήσει το παραπάνω URL χωρίς να παράμετρος δείχνει 403 Απαγορευμένη σφάλματος.

Αναφέρονται μερικά έγγραφα, ωστόσο, καμία τύχη. Αν κάποιος επιτευχθεί API πύλη σας παρακαλούμε να μοιραστούν τη λύση για να επιτευχθεί έχοντας Προαιρετική παράμετρος διαδρ ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:08
χρήστη Shoba
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
112
Διαφορετικές υπογραφή XML μεταξύ Apache Santuario και Java XML Ψηφιακή Υπογραφή API
Έκανα δύο εφαρμογές που πρέπει να κάνει το ίδιο πράγμα: να υπογράψει ένα αρχείο XML με ένα συγκεκριμένο πιστοποιητικό Χ509.


Το πρώτο που έκανα με τη μητρική Java XML Ψηφιακή Υπογραφή API (από javax.xml.crypto.dsi).
Το δεύτερο που έχω εφαρμοστεί σε Kotlin (στόχος μου είναι να τρέχει σε Android), χρησιμοποιώντας την έκδοση του Apache Santuario XML Security 2.0.3.


Αυτό που συνέβη είναι ότι, για τον ίδιο ακριβώς αρχείο XML που θα υπογραφεί, δημιουργεί διαφορετικές τιμές για SignatureValue. Αλλά όλες οι άλλε ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:08
χρήστη iuricernov
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
15
Git ώθηση σε μια απομακρυσμένη αποθήκη, πετάξτε το τελευταίο δεσμευτούν και να την αντικαταστήσει με τις τοπικές διαπράττουν
Έχω κάνει αυτό:


Διχαλωτή μια αποθήκη στο Github, έκανε μερικές commits εκεί και έσπρωξε, αλλά έτρεξα σε προβλήματα.
Έχω κλωνοποιηθεί το αρχικό αποθετήριο (όχι το πιρούνι) και έκανε μια δεσμευτούν σε τοπικό επίπεδο.


Τώρα θέλω να πιέσει την τοπική δεσμεύονται να διχαλωτή αποθήκη μου, προκειμένου να υποβάλει αίτηση έλξη.

Γι 'αυτό και ρυθμίστε την προέλευση του κλωνοποιημένου αποθετήριο με διχαλωτή απομακρυσμένες μου.

git remote set-url origin https://github.com/MY-USERNAME/REPOSITORY.git

Τώρα θέλω να κ ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:08
χρήστη user1506145
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
45
Επίλυση υποτιμάται γραμμικά συστήματα με R
R μπορεί να λύσει υποτιμάται γραμμικά συστήματα:

A = matrix((1:12)^2,3,4,T)
B = 1:3
qr(A)$rank # 3
qr.solve(A, B) # solutions will have one zero, not necessarily the same one
# 0.1875 -0.5000 0.3125 0.0000
solve(qr(A, LAPACK = TRUE), B)
# 0.08333333 -0.18750000 0.00000000 0.10416667


(Δίνει ένα διάλυμα μεταξύ των άπειρο διαλυμάτων).

Ωστόσο, εάν η τάξη (εδώ 2) είναι μικρότερος από τον αριθμό των σειρών (εδώ 3), δεν θα λειτουργήσει:

A = matrix(c((1:8)^2,0,0,0,0),3,4,T)
B = c(1,2,0)
A
# [,1] [,2 ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:08
χρήστη Basj
ψήφοι
-1
απαντήσεις
1
προβολές
25
πώς μπορώ να αφαιρέσω κενό χώρο στο εσωτερικό cardview;
Είμαι δημιουργώντας το βιογραφικό εφαρμογή για Android, αλλά υπάρχουν κενά μετά TextView μέσα CardView

below image
παρακάτω κώδικα xml μου όπου έχουν εφαρμόσει CardView ως μητρική παιδί LinearLayout.

παρακάτω κώδικα xml μου όπου έχουν εφαρμόσει CardView ως μητρική παιδί LinearLayout.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<android.support.v7.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layou ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:08
χρήστη swedinjon edgarjon
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
105
Δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τις περιπτώσεις δοκιμής μέσω της γενιάς σουίτα κάποιου προγράμματος
Έχω ένα έργο Maven για Σελήνιο Αυτοματισμού μου. Είμαι κάποιου προγράμματος εκτέλεση των περιπτώσεων δοκιμής. Έχω χτίσει την τάξη DynamicSuiteHelper.javaγια τη δημιουργία σουίτα μου δυναμικά. Όταν τρέχω αυτό από την Eclipse IDE μου εκτελείται όπως αναμένεται. Τώρα, θέλω να εκτελέσει αυτόν τον κώδικα χρησιμοποιώντας Maven.

Έτσι, η πρώτη που έκανα mvn clean install. Και στη συνέχεια, όταν έτρεξα το αρχείο automation.jar άρχισε την εκτέλεση, αλλά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι έτρεξε 0 δοκιμές. Γι 'αυτό και ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:08
χρήστη Sagar Jani
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
54
δεδομένων Άνοιξη MongoDB τεμπέλης διαμόρφωση της σύνδεσης βάσης δεδομένων
Έχω ένα πολυ-ενοικιαστή εφαρμογή MongoDB και ας υποθέσουμε ότι το δικαίωμα σύνδεσης με το δικαίωμα της βάσης δεδομένων που θα επιλεγεί από το όνομα του ενοικιαστή από το αίτημα HTTP header (χρήση i νωρίτερα παρασκευάζεται ιδιότητες αρχείου με το όνομα ενοικιαστή). Όταν η εφαρμογή ξεκινά MongoDB είναι ρύθμιση και δεν έχω πληροφορίες για ενοικιαστή, γιατί το αίτημα κανένας από την εφαρμογή δεν έχει αποσταλεί, οπότε δεν ξέρω σε ποια βάση δεδομένων εγώ θα πρέπει να συνδεθείτε. Υπάρχει μια πιθανότητα ότι η σύνδε ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:08
χρήστη opax
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
36
Λίστα των κορυφών που μπορεί να επιτευχθεί με ένα καθορισμένο κατάλογο των κορυφών
Εδώ είναι πώς γράφημα μου μοιάζει.

g = TinkerGraph.open().traversal()
school1 = g.addV('school').property('id', '1').next()
school2 = g.addV('school').property('id', '2').next()
student1 = g.addV('student').property('id', '3').next()
student2 = g.addV('student').property('id', '4').next()
g.addE('students').from(school1).to(student1)
g.addE('students').from(school1).to(student2)
g.addE('students').from(school2).to(student1)


Θέλω να βρω το έξω τους φοιτητές που είναι κοινές στα δύο σχολεία. Για την ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:07
χρήστη Pranjal
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
77
Πώς να προσθέσετε onload () εκδήλωση στο @section ( «περιεχόμενο») της laravel
Είναι δυνατόν να γίνει αυτό; Για παράδειγμα, έχω αυτόν τον κώδικα:

@section('content' onload='MyFunction')
<!--PAGE CONTENT...-->
<div>
<h1>Something...</h1>
<select name="sel"></select>
</div>
@endsection

<script type="text/javascript">

function MyFunction(){

obj = document.forms[0].sel;

for (i=0; i<23; i++) {

//A similar condition to onload() event.

}
</script>


Ή μήπως είναι λάθος για μένα να το κάνουμε αυτό, έτσι; ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:07
χρήστη user10408737
ψήφοι
-1
απαντήσεις
1
προβολές
13
Έκπληξη συμπεριφορά γραφομηχανή γενόσημα φάρμακα
Έπαιζα με τα γενόσημα φάρμακα και περίμενε να πάρει σφάλματα μεταγλώττισης σε δύο σημεία στον παρακάτω κώδικα, αλλά δεν είχα πάρει οποιαδήποτε λάθη. Είμαι με τη χρήση γενόσημων φαρμάκων γραφομηχανή με λάθος τρόπο ή υπάρχει άλλος λόγος για τη μη σύλληψη των εσφαλμένων επικλήσεις λειτουργία;

class Person {

}

class Employee extends Person {

}

interface Payable<T> {
pay(arg: T): T
}

class C implements Payable<Employee> {
pay(e: Employee) { return e;}
}

const c = new C();

c.pay(123); // ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:07
χρήστη Yakov Fain
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
123
Πώς να αναδείξει τις τρέχουσες στοιχείο μενού στο εκκίνησης στο Laravel;
σε συνεργασία με laravel 5.6 και έχω παρακάτω sidebar.blade.php αρχείο sidebar.blade.php

<style type="text/css">
.list-group {

margin:auto;
float:left;
padding-top:20px;
}
.lead {

margin:auto;
left:0;
right:0;
padding-top:10%;
}
</style>

<div class="list-group">

<a href="#" class="list-group-item active"><i class="fa fa-key"></i> <span>App Settings</span></a>
<a href="{{route('vehicles.myads ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:07
χρήστη banda
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
26
Πώς να ενημερώσετε τη βάση δεδομένων μέσω Pentaho συστατικό πίνακα ταμπλό
Έχω ένα ταμπλό Pentaho με το στοιχείο πίνακα. Αν επεξεργαστείτε τα δεδομένα στο στοιχείο πίνακα, το ίδιο θα πρέπει να ενημερώσετε τον πίνακα της βάσης δεδομένων PostgreSQL. Παρακαλώ κάποιος να με βοηθήσει πώς να το κάνουμε αυτό. ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:07
χρήστη subash0203
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
31
Υπολογισμός απλά μια ενιαία γραμμή της ανομοιότητας / πίνακα αποστάσεων
Έχω μια δεδομένων-πλαίσιο με 30k σειρές και 10 χαρακτηριστικά. Θα ήθελα να υπολογίσει πίνακα αποστάσεων, όπως παρακάτω?

gower_dist <- μαργαρίτα (δεδομένα-πλαισίου, μετρικό = "Gower"),

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει ολόκληρη μήτρα ανομοιότητας. Θέλω να πάρω μόνο την πρώτη γραμμή. (Ακριβώς αποστάσεις του πρώτου στοιχείου στα δεδομένα-καρέ). Πώς μπορώ να το κάνω? Έχετε μια ιδέα; ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:07
χρήστη A. Bek
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
34
Twilio φωνή ολοκλήρωσης που εργάζονται σε κατάσταση εντοπισμού σφαλμάτων, αλλά όχι σε υπέγραψαν App
Αρχείο καταγραφής σφαλμάτων:

System.err: java.lang.ClassNotFoundException: Δεν βρήκατε κατηγορία "com.twilio.voice.impl.session.Account" στη διαδρομή: DexPathList [[αρχείο zip «/data/app/packaege.name-1/base. apk "], nativeLibraryDirectories = [/ δεδομένων / app / packaege.name-1 / lib / arm64, /data/app/packaege.name-1/base.apk!/lib/arm64-v8a, / σύστημα / lib64, / πωλητής / lib64]]

Ε / jni_mate: # # Μοιραίο λάθος στην /var/lib/jenkins/jobs/jni-mate/workspace/configuration/Release/label/master/jni-mate/sr ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:07
χρήστη Pratik
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
51
ASP.NET αντικείμενο JSON δεν περιέχει προσαρμοσμένες αντικειμένου
Όταν ένας χρήστης παίρνει σε μια θέση, θα πάρει μια ερώτηση. Ως εκ τούτου, έχω μια κατηγορία για «Ερωτήσεις» και μια κατηγορία για «Τοποθεσίες». Όταν ανακτήσετε μια θέση, ωστόσο, η παράμετρος ερώτηση είναι πάντα μηδενική. Αυτό φαίνεται να είναι ένα πρόβλημα με το σύνολο του έργου, όπως η ίδια το ίδιο πρόβλημα επαναλαμβάνει κάπου αλλού (εδώ, ένα «παιχνίδι» έχει μια λίστα με τις «ομάδες», αλλά οι ομάδες είναι πάντα άδειο).

Τα αντικείμενα δημιουργούνται όταν βάσης δεδομένων ξεκινά:

public static void Initial ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:06
χρήστη MyNameIsGuzse
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
56
Πώς να «συγχώνευση / concat» μια σειρά και ενός αντικειμένου πάνω από ένα ίδιο ακίνητο σε μια επίπεδη συστοιχία (χρησιμοποιώντας Javascript);
Έτσι έχω έναν πίνακα με ορισμένα στοιχεία: ['apple','banana','strawberry','peach','orange']. Έχω επίσης ένα αντικείμενο με ίδια στοιχεία (αλλά όχι όλες) ως ιδιότητες:

{banana : 0,
strawberry : 2,
peach : 1}


Θέλω να κάνω μια επίπεδη συστοιχία με τα στοιχεία και Theis αξίες όπως τα ακόλουθα:

['apple', 'not found'
'banana', '0'
'strawberry, '2'
'peach', '1'
'orange', 'not found']


Και στο τέλος θέλω να γράψω tha δεδομένα σε ένα αρχείο CSV. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το fast-CSV ενότητα για αυτό.

... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:06
χρήστη Panagiotis Sakkis
ψήφοι
2
απαντήσεις
0
προβολές
47
Πώς να παραλληλιστεί σωστά παρόμοια καθήκοντα Luigi
Πέρασα μια καλή πέντε ή έξι ώρες η άλλη ημέρα προσπαθώντας να παραλληλιστεί κάποια εργασία στο Luigi, με βάση τη μέθοδο που χρησιμοποιείται εδώ: http://rjbaxley.com/posts/2016/03/13/parallel_jobs_in_luigi.html

Το πρόβλημα είχα ήταν ότι εγώ συνέχισα να πάρει ένα luigi.task_register.TaskClassAmbigiousException που με οδήγησε τρελλό. Τελικά έριξα luigi.auto_namespace (εύρος = όνομα ) στο πάνω μέρος του πακέτου μου και ό, τι άρχισε να εργάζεται, αλλά δεν ξέρω γιατί. Περίπου περιγράφεται, είχα 3 εργασίες:

Τάσκ ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:06
χρήστη ItsAnApe
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
79
CHARINDEX σε MS SQL Server
Υπήρξε ένα πρόβλημα που έπρεπε να βρουν τη λύση για την οποία: 1) Αγνοήστε τα διαλείμματα δεδομένων, όπου το ίδιο αναγνωριστικό PB SAP είναι παρούσα στα δεδομένα Avaloq πολλές φορές και ίδια τιμή είναι παρούσα στο CRM. Το αναγνωριστικό PB SAP είναι ένα πεδίο το οποίο θα πρέπει να είναι μοναδικό. Avaloq και CRM είναι δύο διαφορετικά συστήματα που αποθηκεύουν παρόμοια δεδομένα.

Ο συνάδελφός μου πρότεινε το εξής SQL ήταν η λύση και φαίνεται να δουλεύει, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω πώς αυτό λειτουργεί σε αυτή την ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:06
χρήστη K1205
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
47
SIGTERM ακολουθείται από SIGSEGV
Έχω ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί epollνα περιμένει για ορισμένες εκδηλώσεις (όπως στοιχεία σε μια πρίζα, κλπ). Αυτό το πρόγραμμα εκτελείται ως υπηρεσία που ξεκίνησε ο systemd. Αυτό που θέλω να πετύχω είναι μια σωστή τερματισμού. Γι 'αυτό και έχουν εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα χειρισμού του σήματος που θα πιάσει το SIGTERM. Από την κατανόησή μου, systemdθα στείλει πρώτα ένα SIGTERMακολουθείται από ένα SIGKILLμε καθυστέρηση, οπότε η διαδικασία έχει την ευκαιρία για μια σωστή τερματισμού.

χειριστής σήμα μου μ ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:06
χρήστη Nidhoegger
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
33
δίνουν ένα πρότυπο τύπου, αλλά η δυνατότητα να προσθέσει άλλους τύπους μια προσαρμοσμένη κατηγορία
Έχω ένα πρωτόκολλο (EasyPosTypes), το οποίο περιέχει όλους τους τύπους που θα πρέπει να είναι σε θέση να πάρει asigned στις μεταβλητές.

protocol EasyPosTypes { }
protocol EasyPosStandardTypes { }

extension EPPercentage: EasyPosTypes { }
extension Int: EasyPosTypes, EasyPosStandardTypes { }
extension CGFloat: EasyPosTypes, EasyPosStandardTypes { }
extension Double: EasyPosTypes, EasyPosStandardTypes { }
extension Float: EasyPosTypes, EasyPosStandardTypes { }


Τότε θα έχουν την Μεταβλητές, x και y θα πρέπε ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:06
χρήστη swift lynx
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
100
QML Mousearea δεν onReleased εκπέμπεται
Είμαι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει Mousearea σε ορθογώνιο μου στο QML. Παίρνω onPressed, OnCLicked, onDoubleClicked και onPositionChanged.

Αλλά, QML δεν λαμβάνει onReleased εκδήλωση. Μπορώ να σας παιδιά μου πείτε, γιατί να μην της εργασίας; Κωδικός μου παρακάτω:

Rectangle {
width: parent.width
height: 500
MouseArea {
id: mouseArea
anchors.fill: parent
hoverEnabled: true
preventStealing: true
onPositionChanged: {
// console.l ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:06
χρήστη ash1103
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
25
Πώς μπορώ να ελέγξω ότι μια εντολή ενημέρωση Mongo πέτυχε στον κόμβο
Προσπαθώ να ελέγξει ότι η εντολή ενημέρωση ολοκληρωθεί, αλλά όταν μπορώ να ελέγξω για το nModifiedπαίρνω 0 αν και βλέπω ότι οι αλλαγές τιμή του πεδίου από μία τιμή στην άλλη (δεν κράτησε την ίδια τιμή).

static async updateProfile(username, profileData) {
const usersCollection = db.dbConnection.collection(dbConfig.collectionNames.users);
const updateRes = await usersCollection.update({email: username},
{"$set": {
firstName: profileData.firstName,
lastName: profileData.lastName,
p ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:05
χρήστη Loves2Develop
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
29
Έχω μια στήλη του χαρακτήρες που δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω κατά τη δημιουργία γραφικά: Έχω δοκιμάσει πολλούς μετασχηματισμούς και τίποτα δεν λειτουργεί. Παρακαλώ βοηθήστε
Είμαι για δεύτερη ημέρα από την εργασία με ένα φοβερό ανάλυση Chi-Πλατεία. Έχω όλα τα δεδομένα μου καθαρίζονται πίνακες και DFS που δημιουργούνται μου ... τις δοκιμές τρέξει .... όμως είμαι με ένα καλό ενός χρόνου προσπαθεί να δημιουργήσει τις απεικονίσεις.
Ο πίνακας συχνοτήτων

Μερικά από τον κώδικα που έχω τρέξει:


Μ <- cor (Top25.ForVIZ)
Σφάλμα στην cor (Top25.ForVIZ): 'x' πρέπει να είναι αριθμητικό


> M.4.viz <- as.table(as.matrix(Top25.ForVIZ))
> M <- cor(M.4.viz)
*Error in co ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:05
χρήστη Amber Raven
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
104
Σφάλμα κατά την κατασκευή android-x86 από την πηγή
Προσπαθώ να οικοδομήσουμε ένα .iso εικόνα από το Android χ-86 πηγή, αλλά αποτυγχάνει να το πράξει. Εδώ που έχεις μέχρι τώρα:

1 Δημιούργησα ένα νέο APFS (Case-ευαίσθητο) διαμέρισμα στον mac μου με αυτό το εξής βήματα:


Ανοίξτε Εφαρμογές → Utilities → Utility Disk
Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή και αλλαγή στο «Εμφάνιση όλων των συσκευών»
Επιλέξτε τον επιθυμητό δίσκο δοχείο και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στο επάνω μέρος της οθόνης
Επιλέξτε το νέο διαμέρισμα και ονομάστε το π.χ. «android»
Επιλέξτε "APFS (C ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:05
χρήστη Adrian Antal
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
33
Μετατροπή θέα από τον SQL Server σε μετατόπιση προς το ερυθρό
Έχω την άποψη του SQL Server, που θα πρέπει να μετατραπούν σε μετατόπιση προς το ερυθρό

Εδώ είναι η άποψη:

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'dbo.BE_ContactRelationsDual') AND type in (N'V'))
DROP VIEW public.contactrelationsdual;
GO

CREATE VIEW public.contactrelationsdual
WITH SCHEMABINDING
AS
SELECT CASE d.id
WHEN 0 THEN
cr.contactId
ELSE
cr.relatedContactId
END me,
CASE d.id
WHEN 0 THEN
... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:05
χρήστη Eugene Sukh
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
82
Πώς μπορώ να διορθώσω κεφαλίδα μου μετά την αναβάθμιση σε bootstrap 4;
Άλλαξα τα αρχεία εκκίνησης μου και τώρα μου Navbarέχει σπάσει. Έχω την ενημέρωση κώδικα μου για να ταιριάζουν με τα έγγραφα στην ιστοσελίδα τους, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι είμαι λείπει. Νόμιζα ότι ήταν επειδή αυτός ο κώδικας χρειάζεται επικαιροποίηση. Το Navείναι τώρα κάτω από την εικόνα κεφαλίδα μου

από

<button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#top-navbar-1">
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
<span class="ico ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:04
χρήστη user10421084
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
72
Πώς να ρυθμίσετε τις τοπικές ρυθμίσεις στο AWS AMI Linux Lambda;
Έχω ένα μικρό script σε python, που κάνουν χρήση της τοπικής ρύθμισης για να διαμορφώσετε μια σειρά από 1.000,00 έως 1.000,00

import re, locale
locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'es_PE.UTF-8')

locale.atof(number)


Στη συνέχεια, όταν τρέχω αυτό το Λάμδα, παίρνω αυτό το μήνυμα λάθους:

δεν υποστηρίζεται τοπικές ρυθμίσεις

Ξέρω πώς να εγκαταστήσετε τις εξαρτήσεις στον υπολογιστή μου εκτελώντας αυτό εντολές στο τερματικό:

export LC_ALL="en_US.UTF-8"
export LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
sudo dpkg-reconfigure loc ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:04
χρήστη Romel
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
38
VBA Shell (), WSrcipt.Shell και Shell.Application. Τι άλλο μπορώ να δοκιμάσω;
Προσπαθώ να ξεκινήσει μια (πολύ) ιδιόκτητο εφαρμογή στην εργασία με τη VBA. Έχω χρησιμοποιήσει απλό παλιό Shell ( "C: \ app \ App.exe") και με WScript.Shell και Shell.Application έχω δοκιμάσει ShellEX.Run και ShellEX.ShellExecute. Όλες οι μέθοδοι λειτουργούν, αλλά όταν συνδέεστε στην εφαρμογή, παγώνει. Αυτές οι μέθοδοι κάνει κάτι στο παρασκήνιο που μπορεί να προκαλέσει η εφαρμογή να παγώσει; Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι θα μπορούσα να δοκιμάσω εκεί;

Είμαι σε θέση να καλέσει την εφαρμογή εύκολα με ένα αρχείο ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:04
χρήστη user10563240
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
38
Πώς μπλοκ κύλισης και το ύψος του σώματος πριν slideUp () του στοιχείου και αφαιρέστε css μετά slideDown () του νέου στοιχείου; - Jquery
Σας διαβεβαιώνω ότι είμαι τρελός. Έχω δοκιμάσει εκατοντάδες αλλαγές αλλά δεν μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα.

Στην πράξη έχω μια σελίδα με 3 καρτέλες, αλλά μόνο μία καρτέλα μπορεί να εμφανιστεί σε μια στιγμή. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί, για να δείτε την νέα καρτέλα, το παλιό θα είναι slideUpκαι μετά από αυτό η νέα καρτέλα θα εμφανιστεί με ένα slideDown.

Το πρόβλημα είναι ότι οι καρτέλες έχουν διαφορετικά ύψη, έτσι ώστε όταν μια καρτέλα εξαφανίζεται, για λίγα λεπτά, το παράθυρο θα έχει ένα διαφορετικό ύψο ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:04
χρήστη Borja
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
28
δε μπορεί να περάσει δεδομένων JSON για jQuery datatable
Έχω κάποια στοιχεία Json που πήρα από τον SQL Server από την αναζήτηση της βάσης δεδομένων. Τα δεδομένα συνέχειες σε JSON χρησιμοποιώντας script java serializer. Αλλά Im δεν μπορεί να δεσμεύσει την Json δεδομένων με jQuery datatables.i ελέγχονται JSON αρχείο μου φαίνεται μια χαρά, αλλά δεν ξέρω πού είναι το πρόβλημα.

Εδώ είναι ο κωδικός μου javascript:$(document).ready(function () {
$('#example').DataTable({
"ajax": "/data.json",
"columns": [
{ "data": "id" },
... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:04
χρήστη mohammed
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
74
Python - αντικατάσταση συγκεκριμένους αριθμούς σε μια λίστα
Έχω βαθμολογίες από ένα ερωτηματολόγιο:

list= [1, 2, 2, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 4, 3, 4, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 1, 4, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 3, 2, 3, 3, 3]


Ορισμένες ερωτήσεις πρέπει να αντίστροφη γκολ. «Rscores» είναι η λίστα των ευρετηρίων που πρέπει να reverse-σημειωθούν, αυτό σημαίνει ότι για αυτές τις βαθμολογίες, αν είναι 1, τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα 4 και αν είναι ένα 2, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα 3 .

Rscores = [1, 6, 11, 16, 21, 28, 33, 38, 43, 49, 57, 8, 4 ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:04
χρήστη Richard Summers
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
135
Πώς να ελέγξει για ένα συγκεκριμένο κώδικα κατάστασης (4xx) στην Ansible;
Αυτό που θέλω είναι: να σταματήσει το πρόγραμμα μέχρι το κωδικό κατάστασης 412 εμφανίζεται και στη συνέχεια να προχωρήσει.
Έχω την εξής κώδικα για να ελέγξετε τον κωδικό κατάστασης 412:

- name: Check if plan was applied
uri:
url: "https://website.some.url.com/api/v1/clusters/elasticsearch/{{elasticClusterDetails.elastic$
method: GET
user: admin
password: "{{rootpw.stdout}}"
force_basic_auth: yes
validate_certs: no
register: result
until: result.status == 4 ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:03
χρήστη uwieuwe4
ψήφοι
3
απαντήσεις
0
προβολές
62
Πώς να προσθέσετε Τυπικό σφάλμα σε οικόπεδο NLS χρησιμοποιώντας ggplot2;
Προσπαθώ να σχεδιάσετε ένα μοντέλο NLS με se. Χρησιμοποιώντας se=Tδεν φαίνεται να είναι μια επιλογή. Ενώ το θέμα έχει κάπως συζητείται εδώ και εδώ , στην περίληψη θα πρέπει να απενεργοποιήσετε se σχέδιο κατά τη σχεδίαση NLS με ggplot2 για να λειτουργήσει. Έτσι, η ερώτησή μου ήταν πώς να σχεδιάσετε αυτά τα λάθη;

κωδικός μου είναι η εξής:

A <- c(2.14,0.90,6.40,2.50,10.60,1.14,8.30,3.10,6.00,1.60,7.00,1.17,5.60,2.14,0.90,
6.40,2.50,10.60,1.14,8.30,3.10,6.00,1.60,7.00,1.17,5.60,2.14,0.90, 6.40,2.50, ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:03
χρήστη Juan Manuel Molina
ψήφοι
-3
απαντήσεις
1
προβολές
150
Πρόγραμμα που επιλέγει τον νικητή των εκλογών
Έχω να κάνω μια c πρόγραμμα ++ στα οποία: 1) πρώτη γραμμή της εισόδου είναι δύο αριθμοί? πρώτη (n) είναι ο αριθμός των υποψηφίων (m) και το δεύτερο του αριθμού των ψήφων σε γενικές γραμμές? 2) δεύτερη γραμμή της εισόδου είναι ψήφων καθήκον μου είναι να μετρήσει ψήφους και να πω, ποιος είναι ο νικητής? Θα ήθελα επίσης να εμφανιστεί το num των ψήφων κάθε υποψήφιος είχε. πρώην:

input:
3 10
1 3 2 1 2 2 3 3 2 2
output:
1: 2
2: 5
3: 3
2


Έχω γράψει ένα πρόγραμμα, αλλά δεν το κάνει θηλιά πάνω από κάθε Ακίνητο κ ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:03
χρήστη MadeOfStardust
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
25
Programe δεν επιστρέψει κωδικό εξόδου, ακόμη και η τελευταία γραμμή κώδικα έχει εκτελεστεί όταν monkey.patch_all () γράφεται
Είμαι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το gevent για να επιταχυνθεί η διαδικασία μεταφόρτωσης της εικόνας. Δεν τελείωσε με τον κωδικό επιστροφής, ακόμη και το σύνολο της programe έχει τρέξει προς τα κάτω γραμμή. Εάν διαγράψετε τη monkey.patch_all()γραμμή, θα λειτουργεί μια χαρά.

Εισάγω τον πίθηκο στην πρώτη γραμμή της programe και η δεύτερη γραμμή είναι monkey.patch_all().

η gevent μέρος:

from gevent import monkey
monkey.patch_all(thread=False,socket=False)
from gevent.pool import Pool
import socket
import os ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:03
χρήστη Winnie-c
ψήφοι
-6
απαντήσεις
3
προβολές
48
Υπολογισμός χρόνου πολυπλοκότητα της επαναληπτικής μεθόδου
Είμαι αρκετά χάσει ως προς το πώς να σκέφτονται κατά τον υπολογισμό του χρόνου πολυπλοκότητα μιας επαναληπτικής μεθόδου.Πάρτε τη λειτουργία παραπάνω για παράδειγμα, θα μπορούσε η timecomplexity είναι O (n), δεδομένου ότι θα πάρει περισσότερο χρόνο ανάλογα με το αν οι αριθμοί είναι 13412421 και 1 ή 20 και 5; ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:03
χρήστη Guwopo
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
25
Ansible απροσδιόριστο στοιχεία για τις διασυνδέσεις του δικτύου
Είμαι χρησιμοποιώντας λιμενεργάτης ubuntu εικόνα και τη λειτουργία ansible σε αυτό. "{{Hostvars [inventory_hostname] [ 'ansible_' + private_netif] [ 'IPv4'] [ 'διεύθυνση']}}"

σενάριο αποτυγχάνει, επειδή ansible_eth0 δεν ορίζεται ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:02
χρήστη Julius Žaromskis
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
89
ARM Ανάπτυξη: Πάρτε Azure Λειτουργία API Key
Ως μέρος μιας λύσης ανάπτυξη ρεύμα Analytics και θέλω να ανακτήσει το κλειδί API για την λειτουργία Azure App σε ένα πρότυπο ARM μέσω π.χ. οι listkeys (λειτουργία). Είναι ένας τρόπος για να ανακτήσετε αυτό το κλειδί με ένα πρότυπο ARM αντίστοιχα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ARM και αν ναι, πώς εκεί;

Ευχαριστώ ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:02
χρήστη Dolittle
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
27
Πώς να περιηγηθείτε σε γωνιακή συνιστώσα μόνο αφού όλα τα σενάρια θα φορτώσει στην Αναλυτής;
Έχω μια εργασία για να φορτώσει 3 σενάρια από το Amazon S3 κάδου πριν από το στοιχείο θα φορτώσει, επειδή χρησιμοποιεί τη λογική που βρίσκεται σε αυτό σενάρια. Γι 'αυτό και έχουν αναλυτή που προσθέτουν ετικέτες σεναρίου για ΚΕΦΑΛΙ :

private scripts: ScriptModel[] = [];
private envScripts: ScriptModel[];

constructor(
private appState: AppState
) {
// empty
}

public resolve() {
console.log('Resolver');
const environment = this.appState.restore('environment');


forkJoin(this.load(enviro ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:02
χρήστη Вадим
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
209
Ρέντη: Δημιουργία διακομιστή υποδοχή TCP ακρόασης *: 6388: bind: Permission denied
Έχω φρέσκα ΚΟΝΤΟΣ 7 και Ρέντη (Ρέντη 3.2.12) σε αυτό. Ρέντη μεγάλο έργο για την προεπιλεγμένη θύρα 6379, αλλά όταν μπορώ να αλλάξω το λιμάνι, στο redis.conf έχω msg λάθους στα αρχεία καταγραφής: # Δημιουργία υποδοχή διακομιστή TCP ακρόασης *: 6388: bind: Permission denied. firewall μου είναι να απενεργοποιήσετε (sudo firewall-cmd δεν --state τρέξιμο) και δεν ξέρω ποιος μπορεί να το εμποδίσει. ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:02
χρήστη Дмитрий Горчаков
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
114
Καλαμάρια να διαβιβάσει τα αιτήματα από πολλαπλές διασυνδέσεις δικτύου που αντιμετωπίζει στο διαδίκτυο
Θα ήθελα να χρησιμοποιήσετε Καλαμάρια στα αιτήματα μεσολάβησης από πολλαπλές διασυνδέσεις δικτύου που συνδέεται με το διαδίκτυο. Η πρόθεσή μου είναι να καλύψει την IP προέλευσης, όπως κάθε NIC έχει μια μοναδική εξωτερική IP. Ιδανικά οι αιτήσεις θα πρέπει να προσεγγίζεται με βάση την εισερχόμενη θύρα π.χ.


θύρα 3128 στο localhost στο 192.168.1.100
θύρα 3129 στο localhost στο 192.168.2.100


Δυστυχώς ζητά να το δεύτερο NIC αποτύχει ακόμα και αν καλαμάρι config μου φαίνεται να ισχύει:

http_port 3128
http_por ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:02
χρήστη Pete Black
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
129
Η σωστή χρήση των onChangeText στο React Native
Είμαι αρκετά νέος για να αντιδράσουν Native και δεν έχω πρόβλημα με τη χρήση onChangeText. Προσπαθώ να έχουν TextInput να πληκτρολογήσετε μια λέξη και ενημέρωση ενός κράτους. Όταν χρησιμοποιώ onChangeText μπορώ να πληκτρολογήσετε μόνο 1 σύμβολο σε έναν χρόνο μέχρι την εκ νέου καθιστά. Μπορώ να κρατήσει την τιμή, χρησιμοποιώντας
value = {this.state.text}όμως το πεδίο εισαγωγής εξακολουθούν να χάνουν επικεντρώνονται κάθε φορά που γράφω ένα γράμμα.

Έχω επίσης δοκιμάσει τη χρήση onblur και onSubmitEditing χωρ ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:01
χρήστη Gjermund Wiggen
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
36
Περνώντας μετρητή μεταβλητή μεταξύ υποσέλιδο
TL? DR
Πρέπει να περάσει ένα μετρητή μεταβλητή μεταξύ υποσέλιδο.Η κατάσταση
κάθε γραμμή στην εικόνα είναι μια υποσημείωση στην έκθεσή μου


Όπως μπορείτε να δείτε το 1 : ...στο Kinderστήλη στα δεξιά είναι ο δείκτης μου και δεν μπορώ να καταλάβω πώς να το μετρήσει επάνω σε κάθε υποσέλιδο.Κωδικός
Δηλώνω τη μεταβλητή στην κεφαλίδα μου με

WhileReadingRecords;
Global numberVar GroupSum_Index := 0;

""


Σε κάθε υποσέλιδο, προσπαθώ συνέχεια να το μετρήσει και να το εκτυπώσετε

WhilePrintingRecords;
Gl ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:01
χρήστη Daniel
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
46
Επεξεργασία μιας hash perl σε ταξινομημένη σειρά από βασικούς
Έχω ένα σενάριο Perl που χρησιμοποιεί ένα hash όπου το περιεχόμενο είναι UUIDs και τα πλήκτρα είναι στοιχεία XML κείμενο. Τα στοιχεία XML κείμενο είδους λογικά με ένα συνηθισμένο είδος.

Όπως επεξεργάζονται κάθε στοιχείο, γράφω σε ένα αρχείο καταγραφής. Ο αντίστοιχος κωδικός μοιάζει με:

use 5.016;
open(my $loghandle, '>', 'process.log') or die "Couldn't open logfile";

%XMLhash = (
'e01af02f-e8e5-476e-a250-e70c3925463a' => '<Form><AUni ws="fr">retirer</AUni></Form>',
... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:01
χρήστη Wes
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
155
Τοποθετήστε σε παραβίαση του πρωτογενούς ή μοναδικό περιορισμό ΚΛΕΙΔΙ Firebird 2.5
Προσπαθώ να τοποθετήσετε μερικές αξίες σε έναν υπάρχοντα πίνακα, αλλά πρώτα να κάνει τίποτα και 2η φορά που μου δείχνει αυτό το μήνυμα λάθους.Μοναδικό κλειδί μου αποτελείται από ένα FK μιας ανώτερης τραπέζι και πάγκο.

Αν μπορώ να ελέγξω τους πίνακες μου, δεν υπάρχει καμία εγγραφή, αλλά δεν αποδέχεται το μοναδικό κλειδί μου.

Ο καθένας με κάποιες ιδέες;

δοκιμή μου SQL κώδικα για την εισαγωγή στην προβολή (το ίδιο αποτέλεσμα με πίνακα)

INSERT INTO V_BRESZ(BRES_ID_LINKKEY, Maskenkey)
VALUES(29, 60);


Γ ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:01
χρήστη ebug38
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
44
Ρύθμιση πολλαπλών ArrayList σε κοινές προτιμήσεις
Είμαι νέος στο Android, έχω μια λίστα Array τριών χορδών (Διαδρομή αρχείου, Ποσό, ημερομηνία) Πώς θα πρέπει να το αποθηκεύσετε σε κοινές προτιμήσεις στο Android στούντιο;

Set<String> set1 = new HashSet<String>();
set2.addAll(Cheque_amount);
edit.putStringSet("Key1", set1);
edit.commit();

Set<String> set2 = new HashSet<String>();
set2.addAll(Cheque_amount);
edit.putStringSet("Key2", set2);
... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:01
χρήστη asif ali
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
40
Ρουμπίνι στις ράγες: βελτιστοποίηση της δομής κώδικα και την ελαχιστοποίηση της δήλωσης χορδές
Έχω μια ενότητα DownloadReportHelper και 4 μεθόδους που περιλαμβάνουν και την επιστροφή πολλών δήλωση χορδές που είναι σχεδόν παρόμοια.

module DownloadReportHelper

def self.pdf_file_name(report)
report_date = report.created_at.strftime("%y-%m-%d")
contract_name = report.activities[0].contract.name.gsub("/", "_")
[ contract_name, report_date, report.reference.to_s ].join('_')
end

def self.generate_public_and_internal_pdf(report, current_company)
FileUtils.mkdir_p( "tmp/ ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:01
χρήστη noun7
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
45
Ρύθμιση λεπτομέρεια API Προβολή στο str αντί pk με Django
Έχω API μου άποψη κατάλογο που μέχρι URL «api /», και θέλω να αλλάξω τις λεπτομέρειες (RetrieveAPI) θέα από το url «api /» pk «/» σε «api /» όνομα '/ όπου το όνομα είναι ένα πεδίο στο μοντέλο μου.

Έχω δοκιμάσει διάφορους συνδυασμούς

lookup_url_kwarg = 'name'


και

lookup_field = 'name'


τόσο serializers.py και views.py μου, αλλά ούτε να πάρω μια απάντηση 404, ή το url είναι ακόμα api //. Επίσης, αν το πεδίο είναι μια σειρά, θα πρέπει να περιλαμβάνει εισαγωγικά στις διευθύνσεις URL μου; Κάθε εικόνα θα ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:01
χρήστη peter176
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
42
Γράφοντας στο αρχείο XML χρησιμοποιώντας Java με σύμβολα για την αλλαγή γραμμής;
Βασικά, προσπαθώ να προσθέσετε σε μια αλλαγή γραμμής από τον κώδικα σε ένα αρχείο xml. Αν μπορώ να χρησιμοποιήσω \ n θα ρίξει ένα λάθος. Προσπάθησα χρήση <br />ή &#xA;αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Θέλω να γράψω: «γεια \ n HI» σε μια ετικέτα XML που γίνεται:

<tag>Hello
Hi</tag> ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:01
χρήστη GCDX
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
180
javax.servlet.ServletException: Η σύνδεση απέτυχε
ναι έχω ελέγξει κάθε πόρο για StackOverflow να λύσει το πρόβλημά μου, αλλά καμία τύχη τώρα ας έρθει να το ζήτημά μου

Είμαι μετά από ένα έργο ανοικτού πηγαίου κώδικα, αλλά μετά την επιτυχή εγκατάσταση του έργου δεν μπορώ να κάνω συνδεθείτε με την αίτησή μου χρησιμοποιείται ο έλεγχος ταυτότητας μορφή με βάση και νομίζω ότι ο μηχανισμός JDBC ασφαλείας χρησιμοποιείται επίσηςWarning: WEB9102: Web Login Failed: com.sun.enterprise.security.auth.login.common.LoginException: Login failed: Security Exception ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:00
χρήστη Yogesh Doke
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
32
Automapper παραλείψετε CreateMap αν χρησιμοποιείται σύμβαση ονομασίας
Με βάση αυτό το ερώτημα, θα ήθελα να ξέρω αν μπορώ να παραλείψουμεCreateMap<PERSON, Person>();

Είμαι με τη χρήση Automapper 7.0.1 και το προφίλ έχει την ακόλουθη μορφή

public class AutoMapperProfile : Profile
{
public AutoMapperProfile()
{
//...
//...

SourceMemberNamingConvention = new UpperUnderscoreNamingConvention();
DestinationMemberNamingConvention = new PascalCaseNamingConvention();
CreateMap<PERSON, Person>(); //what I want to omit

} ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:00
χρήστη Endri
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
119
Jenkins Android οικοδομήσουμε με gradlew αποτυχία: «Δεν είναι δυνατή η εύρεση του πακέτου java.lang στο classpath ή bootclasspath»
Προσπαθώ να αυτοματοποιήσει Android κατασκευή app μου χρησιμοποιώντας Jenkins, αλλά το στάδιο gradlew διατηρεί την αποτυχία με αυτό το σφάλμα
:app:compileDebugJavaWithJavacFatal Error: Unable to find package java.lang in classpath or bootclasspath

Είμαι με το χέρι τη λήψη και την εγκατάσταση του SDK του Android και Java ως σκλάβος Jenkins θα μερικές φορές να σκουπιστεί.

Τα στάδια Jenkinsfile μου για την κατασκευή του apk είναι οι εξής:

stage('android sdk setup') {
steps {
sh 'wget https://download ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:00
χρήστη Adam
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
106
Πώς να παρατηρήσουμε συμβολική ακύρωση;
Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για το πώς να παρατηρούν συμβολική ακύρωση εκτός από τον έλεγχο αυτό το βρόχο εκεί;

while (moreToDo)
{
// Poll on this property if you have to do
// other cleanup before throwing.
if (cancellationToken.IsCancellationRequested)
{
// Clean up here, then...
cancellationToken.ThrowIfCancellationRequested();
}

}


Παράδειγμα από: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/parallel-programming/task-cancellation

Θέλω να ακυρώσει το έργο, ότ ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:00
χρήστη Riddlah
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
36
RecyclerView δεν αντικαθιστά παράθυρο λεπτομέρεια κομμάτι στη θέση κλικ
Everytime κάνω κλικ σε ένα στοιχείο άποψη ανακυκλωτής σε ένα δισκίο, ανοίγει μια δραστηριότητα παρά την αντικατάσταση του υαλοπίνακα λεπτομέρεια με ένα θραύσμα.

Ο ακόλουθος γραμμή κώδικα είναι αυτό που χρησιμοποιούμε για τον εντοπισμό ανεξάρτητα αν ο υαλοπίνακας λεπτομέρεια είναι παρούσα:

mTwoPane = Objects.requireNonNull(getActivity()).findViewById(R.id.detail_container) != null;


Οποιεσδήποτε ιδέες σχετικά με τη σωστή θέση για να βάλει αυτή τη γραμμή του κώδικα;

XML δραστηριότητα

<?xml version="1. ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:00
χρήστη MacaronLover
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
93
Γιατί είναι το επιχείρημα πρότυπο αφαίρεση / αντικατάσταση παραλείποντας μόνο για τα πρότυπα λειτουργίας;
Είμαι πειραματίζονται με μια τάξη που είναι ένα περιτύλιγμα πολλαπλών μονάδων. Κάθε μονάδα χρειάζεται κάποια ρύθμιση. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτό με variadic λειτουργίες πρότυπο για να εξασφαλίσει σε compiletime, ότι κάθε μονάδα η οποία θα πρέπει να δημιουργηθούν έχει είναι δεδομένη δεδομένα διαμόρφωσης.

Το μόνο πρόβλημα που απομένει είναι ότι το επιχείρημα πρότυπο αφαίρεση / αντικατάσταση αποτυγχάνει για το πρότυπο λειτουργία δημιουργίας μου. Εάν ολόκληρη η περιτύλιγμα θα ήταν μια templated τάξη θα μ ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 13:00
χρήστη theBro
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
170
Πώς να περιμένετε για το αίτημα να τελειώσει με Αξιού-παρωδία-προσαρμογέα σαν να είναι δυνατή με moxios;
Προσπαθώ να δοκιμάσει μια απόδοση κάποιου περιεχομένου, μετά την μεταφόρτωση του από το διακομιστή. Μπορώ να χρησιμοποιήσω Vue Test Utils, αλλά αυτό δεν έχει σημασία.

Στο createdαγκίστρι του στοιχείου η ajax κλήση γίνεται με axios. Να εγγραφώ την axios-mock-adapterαπάντηση και «καθιστά» το στοιχείο, η κλήση γίνεται και όλα λειτουργούν καλά, αλλά εγώ πρέπει να χρησιμοποιήσετε το moxioslib μόνο να περιμένουμε για το αίτημα να ολοκληρωθεί.

it('displays metrics', (done) => {

this.mock.onGet('/pl/metrics ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 12:59
χρήστη Paul Geisler
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
30
Προέχω. Να πάρει #NAME; σφάλμα με την τακτική λειτουργίες
Είμαι ανάπτυξη ενός αρχείου excel που λειτουργεί στον υπολογιστή μου, αλλά όταν το στείλει σε ένα κολέγιο που παίρνει #NAME? error.

Αυτό το σφάλμα ίχνη πίσω σε ένα κύτταρο που περιέχει τον ακόλουθο τύπο:

=IF(ISFORMULA(Control!A13);HLOOKUP("Income";Data!$1:$2;2;0);Control!A13)

Σε ό, τι γνωρίζω, το σφάλμα θα σήμαινε ότι excel δεν αναγνωρίζει ορισμένες από τις λειτουργίες. IFκαι HLOOKUPχρησιμοποιούνται ευρέως στην spreedsheet προκαλούν κανένα πρόβλημα, και ISFORMULAχρησιμοποιείται μόνο μια φορά, γι 'αυτό φτ ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 12:59
χρήστη David R
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
26
Προσθήκη μετρητή για το ταίριασμα ID βάση την αξία της στην άλλη στήλη στην Ε
Είμαι αγωνίζονται να σκεφτώ τι λογική θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλήξουμε σε έναν μετρητή / δείκτη για την πραγματική αγώνες και μη γνήσια αγώνες. Ένα απλοποιημένο παράδειγμα τα δεδομένα μου είναι η εξής:

ID track
x 10
x 10
x 3
x 3
x 1
y 2


Το τελικό πλαίσιο δεδομένων θα ήθελα να πάρετε είναι ως εξής:

ID Track Counter
x 10 1
x 10 1
x 3 2
x 3 2
x 1 3
y 2 1


Ως εκ τούτου, όποτε το αναγνωριστι ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 12:59
χρήστη Fiona
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
26
AMP animation `iterationStart` δεν λειτουργεί με βάση την αντιστάθμιση
Πρέπει να δείξουμε ένα κουτί μετά από μικρό αριθμό offset. Δυστυχώς iterationStartδεν φαίνεται να λειτουργεί.

<amp-animation id="showAnim" layout="nodisplay">
<script type="application/json">
{
"duration": "200ms",
"fill": "both",
"iterations": "1",
"direction": "alternate",
"iterationStart": 5,
"animations": [{
"selector": "#scrollToTopButton",
"keyframes": [{
"opacity": "1",
"visibility": "visible"
}]
... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 12:59
χρήστη Muhammed
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
60
paraview-python: Δεν ήταν δυνατή η εισαγωγή vtkCommonComputationalGeometry
Προσπαθώ να εκτελέσετε μια δέσμη ενεργειών Python (test.py) που περιέχουν μόνο αυτή τη γραμμή:

from paraview.simple import *


Θέλω να χρησιμοποιήσω την τελευταία έκδοση του paraview. Έτσι, μπορώ να το κατεβάσετε από την επίσημη ιστοσελίδα και ασυμπίεστα το αντίστοιχο αρχείο σε ένα φάκελο, ας πούμε / home / paraview.

Αν δεν κάνει τίποτα περισσότερο από ό, τι τρέχει το σενάριο με

python test.py


Παίρνω το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Traceback (most recent call last):
File "test.py", line 2, in <module> ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 12:59
χρήστη Aleph
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
69
Πώς να κάνει ένα πεδίο εισαγωγής έχουν πολλαπλές σειρές
Έχω μια σελίδα για να επεξεργαστείτε ορισμένες ρυθμίσεις και στη συνέχεια να στείλει τα νέα στοιχεία μακριά σε μια μορφή που πρέπει να προστεθεί κ.λπ.

Σε ορισμένα από τα πεδία υπάρχει αρκετά ένα κομμάτι της γραφής, ώστε μόνο η μία γραμμή είναι μερικές φορές δεν είναι αρκετό και φαίνεται βρώμικο.

Πώς μπορώ να προσθέσω πολλαπλές γραμμές / γραμμές για την είσοδο, όπως

<input type="text" name="site_notes" rows="5" class="form-control" value="<?php echo $site_notes; ?>">


Όπως μπορείτε να δείτε ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 12:59
χρήστη David
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
43
στήλη Python με αύξοντα αριθμό με βάση τις συνθήκες
Έχω ένα πίνακα όπως φαίνεται παρακάτω:Οι πελάτες αγοράζουν αντικείμενα σε διαφορετικές ημερομηνίες. Κάθε πελάτης έχει ένα διαφορετικό αριθμό. Κάθε στοιχείο έχει μια διαφορετική ταυτότητα.

Θέλω να έχω μια πληροφορία σε ξεχωριστή στήλη για κάθε αναγνωριστικό είναι το πρώτο στοιχείο για το συγκεκριμένο πελάτη ή δεύτερη ή τρίτη κλπ

Προσπαθούσα:

df['item_order'] = np.where(df['Customer']==df['Customer'].shift(),
df.item_order.shift()+1, 0)


Αλλά υπάρχουν μόνο 0 για την πρώτη και 1 ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 12:59
χρήστη Lukasz Grabczuk
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
56
Android - Δεν είναι δυνατή η λήψη δεδομένων από PHP
Μπορώ να χρησιμοποιήσω OkHttpγια να λαμβάνετε κείμενο από ένα URL. Η διεύθυνση URL είναι ένα phpσενάριο.

PHP:

<?php
echo 'success';
?>


Παίρνω το κάνετε αυτό με τον κωδικό:

OkHttpClient hc = new OkHttpClient.Builder()
.connectTimeout(10, TimeUnit.SECONDS)
.readTimeout(10, TimeUnit.SECONDS)
.writeTimeout(10, TimeUnit.SECONDS)
.build();
String url = "http://hadifaridhadi.vcn.ir/com.hfapp.rokatshomar/imgofday.php";
HttpUrl.Builder httpUrlBuilder = HttpUrl.parse(url).newBuilder() ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 12:59
χρήστη هادی فرید
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
87
Κτήτορας στην ένθετη υπόθεση τάξης
Θα ήθελα να πάρει την αξία του μια ένθετη υπόθεση τάξη δίνει μια «διαδρομή» σε αυτή την ένθετη υπόθεση τάξη.

Για παράδειγμα, δίνοντας:

case class Address(street : String, city : String, postcode : String)
// Nested case class
case class Person(name : String, age : Int, address : Address)

val person = Person("Joe Grey", 37, Address("Southover Street", "Brighton", "BN2 9UA"))

val path = "address_street" // _ is arbitrary separator


Θα ήθελα getter(path)επιστρέφει «Southover οδό».

Προσπαθώ διαφορετικά πρ ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 12:59
χρήστη Thomas
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
23
Αλλαγή window.prompt με sweetalert μήνυμα
Θα ήθελα να αλλάξει την παραδοσιακή παράθυρο window.prompt με την παρόμοια της sweetalert. Αλλά πώς μπορώ να χειραγωγήσουν την τιμή εισόδου που θ πληκτρολογήσει σε αυτό; Δείτε παρακάτω:

Εδώ είναι το μέρος μου κώδικα:

var flag1 = true;

while (flag1 == true){
var selection = window.prompt("Give the User Id:", "Type a number!");
if ( /^[0-9]+$/.test(selection)) {
flag1=false;
}
}


Και θέλω να το κάνω με αυτό:

swal("Write something here:", {
conte ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 12:58
χρήστη Katire
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
26
χρησιμοποιώντας ggplot για τη δημιουργία κινουμένων σχεδίων
devtools::install_github('thomasp85/gganimate')
library(gganimate)
library(ggplot)

set.seed(123)
rain.data <- data.frame(ID = 1:50, year = rep(1981, times = 365*50),
doy = rep(1:365, times = 50), rain = rnorm(365*50))


Για μία μόνο ημέρα, Αν θέλω να σχεδιάσετε την αξία της βροχής σε όλες τις ID

rain.data %>% dplyr::filter(doy == 1) %>% ggplot(., aes(rain)) + geom_histogram()


Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια κινούμενη εικόνα της βροχής για κάθε μέρα του χρόνου, έκανα το ε ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 12:58
χρήστη Crop89
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
22
Διαχείριση URL υποενότητα πολλαπλών ανάντη της GIT σε ιδιωτικές συμφωνίες επαναγοράς
Είμαι ανάπτυξη εφαρμογών για την εταιρεία μου, όπου χρησιμοποιούμε ένα ιδιωτικό repo git στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας μας. Είμαι σε θέση να συνεργαστεί με τα έργα git μας, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά με τη χρήση πολλαπλών upstreams στον ίδιο ξενιστή (αλλά μέσα από διαφορετικές θύρες SSH), όπως αυτό:

external ssh://user@externalhost.example.com:1234/var/git/project.git
origin ssh://user@internalhost.example.com/var/git/project.git


υποενότητες μου λειτουργεί μόνο όταν συνδέω στο εσωτ ... ►►►
Δημοσιεύθηκε 26/10/2018 στις 12:58
χρήστη Todd Hammer

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more